Intern info for Gurines Hage
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….

I et hvert sameie må det være noen felles kjøreregler. På denne siden er det samlet en del

praktisk informasjon og noen retningslinjer som gjelder i Gurines Hage:

Å bo i Gurines Hage blir litt som å være på ferie
Ansvar Sameiet Gurines Hage er unik på mange måter. Ikke har vi bare en fin leilighet hver og en, men sammen eier vi store verdier i fellesskap. Ei storstue som er rikelig utstyrt, et trimrom med mange apparater, et garasjeanlegg med vaskeplass for våre biler og et innholdsrikt hobbyrom med verktøy og utstyr. Og ikke minst et fantastisk flott parkanlegg. Alt dette eier vi sammen, og hver og en av oss har et ansvar i fellesskap for å ta vare på hele Gurines Hage.

Avfallssortering

Alle beboere plikter å følge reglene gitt av Kristiansand kommune og retningslinjene for

Sameiet. Se Renovasjon. Les mer HER

Mat- og bioavfall pakkes i egne bioposer som fås hos vaktmester, og legges i BRUN dunk. Restavfall pakkes om mulig i plastposer, knyttes godt igjen, og legges i grå dunk. Papiravfall, inkludert reklamer i egen postkassen, legges i grønn dunk i søppelrommet. Store pappesker, møbelembalasje, o.l. bringes direkte til miljøstasjon. Miljøfarlig avfall skal du selv levere på mottakstasjon for slikt avfall.

Balkong

Alle med balkonger fra 2. etg. og oppover bes ta hensyn til underliggende balkong

ved bruk av vann og risting av tepper ol.

Balkongflagg

Sameiet har ikke egen flaggstang, men seksjonseier kan montere terrasseflagg etter

retningslinjene for Sameiet. Husk å følge vanlig flaggskikk.

Bom

Ved innkjøringen til Sameiet mellom blokk 6 og 7, er det satt opp bom. Denne skal alltid

være lukket. Innkjøring er kun tillatt for bevegelseshemmede, i forbindelse med flytting

og varetransport, eller etter spesiell tillatelse fra Styret. Styret gjør oppmerksom på at

streng håndhevelse av dette er nødvendig for å sikre at utrykningskjøretøy (for eksempel

ambulanser) raskt kan komme til alle oppganger. Nøkkel til bommen lånes hos vaktmester.

Brannforskrifter

Det er meget viktig at alle beboere setter seg inn i og følger brannforskriftene

Bredbånd

Alle beboerne har i sitt abonnement en hastighet på 5/2 Mbps og en sikkerhetspakke og fire e-postadresser fra online.no. Dersom noen ønsker raskere hastighet, kan dette bestilles individuelt. Se mer HER.

Callinganlegg/porttelefon

Ved hoveddøren til hver blokk er det porttelefon til leilighetene i 2.- 3. og 4. etasje, samt

enkelte leiligheter i 1. etasje. Fra leiligheten kan se og snakke med, og åpne døren, for

den som ringer på. Døren skal ikke åpnes for andre enn dine egne gjester.

Ringe- og calling anlegget er en del av felles utstyr i Gurines Hage med service avtale.

Feil og mangler rapporteres til vaktmester.

Dugnad.

Det arrangeres dugnad noen få ganger gjennom året. Dette er en trivelig og sosial

aktivitet hvor beboerne blir bedre kjent med hverandre. Det er ingen plikt for beboerne

å delta, men dugnad er med på å redusere fellesutgiftene i Sameiet.

Fasadeendringer

Det er ikke anledning å gjøre noen endringer av fasaden på bygningene eller på felles

anlegg i Gurines Hage. Alle endringer må søkes skriftlig til styret og godkjennes av

Sameiermøtet med 2/3 flertall. Nødvendige tillatelser fra arkitekt og byggherre må

også i enkelte tilfeller foreligge.

Fellesareal

Fellesarealene er vår felles eiendom. Alle har ansvar for og må være med på å holde

vår felles rent og ryddige. Kast ikke papir og søppel, men hjelp til å holde områdene

representativ for vår nabo og besøkende. Vårt fellesareal kan ikke benyttes permanent

på noe vis av beboer, uten godkjenning fra styret i Gurines Hage.

Forsikring

Alle beboere må selv sørge for egen innboforsikring. Eiendommen for øvrig er forsikret

hos Nemi forsikring Dersom du får en skade i leiligheten som du mener skal dekkes av

sameiets forsikring må du kontakte Styret så raskt som mulig.

Garasjeport

Det er én kjøreport til parkeringskjelleren, med inn-/nedkjørsel mellom blokk 1 og 4.

Denne kan åpnes og lukkes med et bryterpanel på innsiden ved porten, eller med en

fjernkontroll. Porten kan også åpnes med nøkkel fra utsiden eller ved oppringing fra

mobiltelefon.

For at telefonen skal kunne brukes må denne aktiveres av forretningsfører.

Hver seksjonseier får tildelt en fjernkontroll pr parkengsplass som er kjøpt,

og hver seksjonseier kan få programmert åpning av porten for inntil 2 telefoner.

Inn- og utkjøring skal ikke foretas før porten står helt oppe og har stanset.

Ved utkjøring; vent utenfor portens nedfallsfelt om et uhell skulle skje ved at porten

faller ned. Etter passering lukkes porten automatisk etter 6 sekunder.

Du er ansvarlig for at uvedkommende ikke kommer inn i kjelleren når du har åpnet porten.

Feil med garasjeporten og fjernkontroll meldes til vaktmester. (Mobil 917 97 283)

Gjesteparkering

I parkeringskjelleren er det 14 parkeringsplasser reservet for dagsbesøk til beboerne.

Disse er merket Gjesteparkering eller HC/Gjesteparkering. Med dagsbesøk menes gjester

som er til stede i Gurines Hage. Det er IKKE anledning til å låne vekk sameiets

parkeringsplasser til familie og venner som er på feriereiser andre steder.

Parkeringsplassene skal heller ikke benyttes av beboer til eget kjøretøy. Se mer HER

Gressklipping

Klipping, luking og vanning av fellesarealene ivaretas av en frivillig gruppe og organiseres

av koordinatorer for parkanlegget. Plener som tilhører leilighetene i 1. etasje må ivaretas

og klippes av beboer. Elektrisk gressklipper er tilgjengelig for utlån gjennom vaktmester.

Grilling

Ved grilling oppfordres beboerne til å utvise hensyn til naboene. På egen balkong/terrasse

er KUN gass eller elektrisk grill tillatt.

Gurines Nabohjelp

- er en ordning hvor man gjennom frivillige kan be om hjelp til dagligdagse ting

- det kan være teknisk hjelp i leiligheten med oppheng i tak og på vegg, skifte lyspærer

og lysstoffrør eller hjelp med PC og data osv.

- eller det kan være pass av leilighet og ta inn post når du er på reise,

- eller transport til flyplass, jernbane, legekontor ol.

- eller rett og slett et besøk for å diskutere problemer eller få et faglig råd

- ja, alle små hverdagslige ting vi trenger hjelp til.

Hvordan be om hjelp: Ved døren til Gurines Hobbyrom henger en postkasse hvor du legger en skriftlig beskjed om hva du ønsker hjelp til, med navn, leilighet og telefonnummer, eller send en e-post til gurinesnabohjelp@gmail.com og fortell hva du ønsker hjelp til og legg ved navn, telefon og nummer på leiligheten. Du vil deretter bli kontaktet for nærmere avtale

HC-parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan tildeles beboere etter søknad og

fremlagt legeerklæring. Bortfaller legeerklæringen skal parkeringsplassen tilbakeføres

Gurines Hage og ordinær parkeringsplass tildeles.

Heis

Det er en heis i hver blokk. Service på Sameiets heiser utføres av HK-Service.

Dersom det er heisstans, kontaktes vaktmester. Se adressesiden.

Hjertestarter

Den et lagret på veggen i gangen til Gurinestua og Trimrommet.

Lær om hjertestarter HER.

HMS

Sameiet er som alle andre virksomheter pålagt å foreta internkontroll. Dette ivaretas

gjennom service- og vedlikeholdsavtaler av styret.

Hundehold / Hundelufting

Alle hunder skal føres i bånd på sameiets område hele året. Lufting av hunden må ikke

foregå på lekeplasser eller i sandkasser. Parkeringskjelleren skal ikke brukes som

«luftegård» for hunder. Dyrenes ekskrementer skal plukkes opp av eier.

Internett

Sameiet har internettilgang gjennom Canal Digital. Se Bredbånd.

Kildesortering

Søppelrommet benyttes til å kvitte seg med lett husholdningsavfall og papir.

Søppelrommet skal ikke brukes til å kvitte seg med store ting (eks. møbler og hvitevarer

eller spesialavfall). Alt slikt avfall skal den enkelte beboer selv kjøre bort iht offentlige

renovasjonsbestemmelser.

I Gurines Hage er det er lagt opp til kildesortering basert på følgende ordning:

Brun dunk: Organisk avfall pakkes i nedbrytbare poser. Posene lukkes godt Grønn dunk: Kun papir og ”småpapp” – FLATPAKKES! Grå/svart dunk: Alt annet husholdningsavfall pakkes helst i lukkede plastposer. Plast: Rengjort plastavfall legges i plastsekkene i søppelrommet. Glass og metall: Legges i dunkene ved kjøreporten.

Kontor

Gurines Hage har eget kontor i Gurinestua som betjenes av styret en gang pr uke.

Kontortid er oppslått ved kontordøre

Ladepunkt EL-bil

Det er mulig å få installert ladepunkt for el-bil på egen parkering. Ladepunkt bestilles

gjennom styret.

Mating av fugler

Det er ikke tillat å legge ut mat til fugler eller dyr i Gurines Hage

Navneskilt – dør og postkasse

Gurines Hage har standardiserte navneskilt til dør postkasse og ringeklokke.

Bestilles gjennom forretningsfører

Nøkler

Gurines Hage er utstyrt med systemlås. Det vil si at nøkkel til egen leilighet passer til

postkassen og alle dører og lås til fellesarealene. Ekstra nøkkel kan bestilles gjennom

forretningsfører. Mistet nøkkel må meldes fra til styret.

Det er ingen tilgjengelig hovednøkkel i sameiet, foruten den som er oppbevart for brann

og redning, i safe til BrannvesenSør IKS.

Den enkelte beboer må ta nødvendige forholdsregler for å komme inn i egen leilighet

dersom nøkkel mistes f.eks sørge for ekstra nøkkel og sikker oppbevaring av denne.

Oppslagstavler

I alle blokker er det en oppslagstavle i 1. etasje i trappehuset. Denne benyttes til å gi

informasjon til beboerne om «Hva skjer» i sameiet og i nabolaget. Det er ikke tillatt å

bruke tavlen for kommersielt salg. Husk å datere oppslagene.

Parkeringskort

Hver leilighet har tildelt 2 parkeringskort for gjesteparkering. Kortene skal ligge godt

synlig i bilens frontrute ved parkering i garasjen. Beboer har ikke anledning til å benytte

gjesteparkering til eget kjøretøy. Parkeringskort fås ved henvendelse til styret. Se mer HER

Renhold

Gurines Hage har innleid vasketjeneste av fellesarealer hver 14. dag. Styret anmoder

beboere om å bidra i sitt nærområde, om det skulle være nødvendig med litt ekstra feiing

eller renhold.

Renovasjon

Ved kjøreporten er det et stort søppelrom med conteiner for papir, matavfall og restavfall. Innenfor kjøreporten er det dunker for glass og metallembalasje. Matavfall og restavfall skal pakkes i dertil egnede poser og lukkes godt. Se Kildesortering.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke i fellesområder som ganger, parkeringskjeller, boder og fellesrom.

Sameiermøtet

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet.Ordinært sameiermøte holdes

hvert år innen 30.april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det

nødvendig eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene

krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Se mer HER.

Snørydding

Snørydding av fellesarealene ivaretas av frivillig gruppe og organiseres gjennom

koordinator for vintervedlikehold. Arbeidet lønnes etter en symbolsk timebetaling fastsatt

av styret. Utgang fra leiligheten og terrassene ivaretas av beboer.

Stoppekraner

I alle leiligheter er det stoppekraner for varmt- og kaldtvann, montert inne i vann-skapet

i boden i leiligheten. I tillegg er det stoppekraner i parkeringskjelleren ved hver rørsjakt

opp til leilighetene.

Sølvkre

Sølvkre (Lepisma saccharina) er helt harmløse gjester og gjør liten skade i våre boliger.

De trives på varme og fuktige steder, og kan virke sjenerende når de viser seg på bad,

kjøkken og i vaskerom. Sprøytemiddel mot sølvkre fås hos vaktmester.

Søppel

Alle beboere plikter å følge retningslinjene for avfallssortering. Ved inn- og utflytting blir

det ofte store menger søppel, som flyttekartonger ol. Dette skal bringes til

gjenvinningsstasjonen da kapasiteten søppelrommet er dimensjonert for normal

husholdning. Se mer HER

TV

Gurines Hage har fellesavtale med Canal Digital. I avtalen er det en grunnpakke med

32 TV kanaler pluss valg av 15 ekstra kanaler. Se mer HER.

Vaktmester

Sameiet har en vaktmestertjeneste som utføres av 4 beboere på omgang i en ukes turnus.

Denne tjenesten er kun beregnet for å ivareta Sameiets felles ansvar, og kan ikke

benyttes av beboere. Feil på fellesanlegg raporteres vaktmester på telefon 917 97 283.

Private tjenester kan om mulig avtales gjennom Gurines Nabohjelp. Se mer HER

Ventilasjon

Alle leilighetene har separat ventilasjonssystem med varmegjenvinning og ekstra

varmeelement. I anlegget er det filter som byttes en gang årlig i forbindelse med service

på anlegget som dekkes av sameiet. Dersom det er behov for å skifte filter flere ganger i

året, kan filter skaffes gjennom vaktmester. Utgiftene til filter dekkes av sameier.

Se mer HER

Vindusvask

Den enkelte sameier er selv ansvarlig for vindusvask i egen leilighet. Vask av vinduer i

fellesområde organiseres av styret. To ganger årlig vil tilbud om utvendig vindusvask bli

koordinert gjennom styret.

Yttervegger

Det må utvises stor varsomhet ved boring av hull og oppheng i yttervegg da det kan

medføre skader på membran og fuktskader i veggen.