VAKTMESTER
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….

Instruks/avtale for vaktmestertjenesten i sameiet Gurines Hage

Generelt Vaktmestertjenesten med beboere ble innført som en prøveordning for ett år fra 1. nuar 2016. Vaktmestertjenesten skal bestå av minst tre personer i et rullerende system på ukebasis. Organisering, innhold og arbeidsoppgaver er regulert i denne instruksen.Uforutsette hendelser som ikke er regulert i denne instruksen skal konfereres med styreleder før tiltak iverksettes. Vaktmestertjenesten er beregnet kun for de fellesoppgavene som er pålagt sameiet, og er ikke en del av og må ikke forveksles med Gurines Nabohjelp. Bistand til beboere i sameiet er å betrakte som en del av Gurines Nabohjelp. Organisering Vaktmestertjenesten i Gurines Hage er organisatorisk underlagt styret ved styreleder eller den han bemyndiger. Tjenesten er basert på en ukentlig turnus mellom ansatte, som i fellesskap med styreleder utarbeider turnusplaner. Arbeidstid Vaktmestrene organiserer selv arbeidet i sine arbeidsuker, men den skal ikke overskride 10 timer pr uke Godtgjørelse Vaktmestrene godtgjøres pr uke etter oppsatt turnusplan. Godtgjørelsen er for tiden kr 1.600,- per uke og utbetales kvartalsvis. Arbeid utover faste arbeidstimer pr uke godgjøres i henhold til timeliste med kr 160,- pr time Eiendom og fellesareal Vaktmester skal føre tilsyn med eiendom og fellesareal og rapportere uregelmessigheter til styret Vaktmester skal minimum en gang pr uke gjennomføre en inspeksjonsrunde for å avdekke eventuelle feil og mangler Bygninger generelt Rapportere om skader og feil som oppdages på bygninger og materiell til styreleder Vedlikehold Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke trenger autorisert eller faglig kompetanse må kunne påregnes utført av vaktmester Belysning Vaktmester skal ukentlig kontrollere at belysning i fellesområdene er intakt og eventuelt skifte pærer eller lysstoffrør Parkeringskjeller Vaktmester er ansvarlig for renhold og orden i garasjen og i tekniske rom i kjelleren. Parkering Vaktmester skal påse at parkeringsbestemmelsene for sameiet overholdes. Gjentatte ureglementerte hendelser rapporteres til styret Søppelhåndtering Avis/reklameboksene ved postkassene i hver oppgang tømmes minst en gang per uke. Vaktmester skal klargjøre søppeldunkene i søppelrommet før tømming. Etter tømming skal søppeldunkene og søppelrommet rengjøres Varme-/ varmtvannanlegget Jevnlig kontrollere det tekniske anlegget for korrekt drift. 2 ganger årlig rengjøre lamellene til varmepumpene Spesielt for sommerhalvåret Vaktmesteren skal sørge for at nødvendige redskaper og utstyr blir stilt til rådighet for bruk i forbindelse med sameiets dugnader og for arbeidsgruppene Vaktmester skal påse at Sameiets grøntanlegg blir vedlikeholdt. Sørge for bortkjøring av avfall og hageavfall som blir samlet sammen under sommervedlikeholdet Arbeidet utføres i samarbeid med sommerkomiteen Spesielt for vinterhalvåret Vaktmester må sørge for at det til enhver tid er sand til strøing i sandkasser Vaktmester skal påse at Sameiets veier og nødutganger blir ryddet for snø Vaktmesteren skal sørge for sandstrøing av sameiets veier Arbeidet utføres i samarbeid med vinterkomiteen Maskiner, redskaper og annet utstyr Vaktmester skal føre fortegnelse over de maskiner med tilbehør, redskaper, verktøy og annet materiell som sameiet eier og har til disposisjon. Opptelling av eiendeler og innføring i protokoll minst to ganger årlig og/eller ved behov. Vaktmesteren er ansvarlig for at maskiner med tilbehør, redskaper, verktøy og annet materiell er forsvarlig vedlikeholdt Sørge for at alt utstyr er driftsklart, i god stand og oppbevart forsvarlig. Renhold Påse at renholds avtale blir fulgt Innkjøp Vaktmesteren kan om nødvendig foreta innkjøp for inntil kr. 2000,- uten godkjenning fra styret. Alle innkjøp underrettes styreleder. Ekstern arbeidskraft I tilfeller hvor det er nødvendig med ekstern arbeidskraft skal dette godkjennes av styret ved styreleder. Dugnader Vaktmester organiserer og legger til rette for vår- og høstdugnadene. I forbindelse med dugnaden skal vaktmester gjøre relevant verktøy (koster, spader, høytrykkspylere, etc) tilgjengelig. Eventuelt bestilling av container avtales med styret. Avlesning strømforbruk mm. Hver fredag morgen skal vaktmester avlese og registrere: Interne strømmålere for varmepumpe og varmekjeler Temperatur målere for fjernvarme og forbruksvann Loggbok Vaktmester fører loggbok over ukentlige hendelser utenom det rutinemessige Loggboken oppbevares normalt på kontoret Avlesning og rapportering av vannforbruk Årlig rapportere til Kr sand kommune vannforbruket i Gurines Hage Heis og døråpnere Når heisen stanser resettes denne av vaktmester, før eventuell ekstern bistand tilkalles. Elektriske døråpnere resetter før eventuell tilkalling av ekstern bistand Gurinebilen Vaktmester organiserer utlån av bilen etter gjeldende regler og kan disponere den til arbeidsoppgaver Vakttelefon Vaktmester utstyres med mobiltelefon. Telefon nr. 917 97 283 Denne avtalen kan revideres med iverksettelse etter 4 ukers varsel. Denne avtalen er inngått mellom Sameiet Gurines Hage og Xxxx Xxxxxxx Avtalen har gyldighet fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016 Avtalen kan sies opp av begge parter med oppsigelsestid på 4 hele uker beregnet fra først kommende mandag. Hamresanden 06.08.2016 Steinar Gjertsen Xxxxxx Xxxxxxxx Styreleder VaktmesterSameiet Gurines Hage
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ü ü · · · · · · ·